MAGPAHULI UPANG MAUNA!

"Maraming mga una na magiging huli, at mga huli na mauuna" (Marcos 10:31).

Learn more

BATAS O PAG-IBIG?

Hindi bawat mali ay dapat itama, hindi bawat tama ay dapat ipaglaban. Higit na dakila ang pag-ibig sa kapwa kaysa laging igiit ang tama (Mat 6:14-15)
 
Learn more

Ang TUNAY at Ang PAIMBABAW na PAG-IBIG

Ang Valentine’s Day, ayon sa kinasanayan ng sanlibutan, ay araw ng mga-puso o araw ng pag-ibig. Bagama’t ito ay mayroong anyo ng pag-ibig, ang pagdiriwang ng ganitong mga araw ay humahantong sa pag-ibig na paimbabaw tulad ng iba pang mga araw ng pag-ibig, gaya ng Pasko para sa Panginoong JesuCristo, ang araw para sa inyong mga ina, ama, kapatid, mga lola at lolo, at marami pang ibang tulad nito. Hindi ko sinasabing kasalanan ang pagdiriwang nito kundi, isa ito sa mga paraan ng sanlibutan, na pinamamahalaan ng Diablo (1Ju 5:19), upang ilayo kayo sa katotohanan at sa tunay na pag-ibig. Alam ninyo na ang pag-ibig na mula sa Dios ay ang pag-aalay ng inyong buhay (Ju 15:13; 1Ju 3:16) para sa inyong mga minamahal.

Learn more

(Walang Katapusang) BAGONG PANIMULA

Para sa sanlibutan, ang bagong taon ay naghahatid ng panibagong pagasa sa muling panimula para sa minimithing bagong buhay. Gayunpaman, ang pagasang hatid ay panandalian at dagliang lumilipas. Lagi na lamang nagsisimula subalit hindi nakararating sa pagtatapos. Laging tumutuklas subalit hindi natatagpuan ang kabuluhan ng buhay.

 

Learn more

PAGSASALITA NG IBANG WIKA

Ang tunay na pagsasalita ng ibang wika ay pagsasalita ng nakatagong karunungan ng Dios (1Cor 2:7) sa pamamagitan ng banal na espiritu, sa paraang simple, malinaw, at nauunawaang mga salita, ngunit ang kahulugan nito wala sa mga masasama ni sa mga paimbabaw ang makauunawa. Ang mga may karunungan ng Dios, sila ang makauunawa (Da 12:10).

Learn more

WASTONG PAG-UNAWA NG SALITA NG DIOS

Paano maunawaan ang salita ng Dios? Ayon sa mga mangangaral ng relihion, MAGBASA, upang ikaw ay makaunawa. Ganun nga ba kadali at walang kahirap-hirap na unawain ang salita ng Dios?

 

Learn more

HINDI DAHIL CRISTIANO AY ALAGAD NA

Hindi Cristiano ang tinatawag ng Panginoong JesuCristo upang maglingkod, kundi, mga Alagad na handang isagawa ang kaniyang kalooban.

 

Learn more

Ilaw At Asin

Ang Cristiano ay isang Alagad ni Cristo. Bilang alagad, tulad ng kaniyang Panginoon, pinagkakalooban siya ng banal na espiritu, kaya’t mayroong pananangutang ipagpatuloy ang layunin na sinimulan ni JesuCristo (Luc 4:18; Ju 20:21), ang pagsaksi sa katotohanan (Gaw 1:8). Ang alagad na tumutupad nito ay nagsisilbing ILAW o ASIN.

 

Learn more

Bulaang Mangangaral, Paano Makikilala?

Ang Dios ang maglalapit sa iyo sa katotohanan upang makilala mo ang tunay na mangangaral at ang tunay na Cristo (1). Gayon din naman, ang Dios din ang maglalayo sa iyo mula sa mga bulaang mangangaral at bulaang cristo.

 

Learn more

Hindi Kinakalakal Ang Pananampalataya

Hindi tayo mangangalakal ng salita ng Dios gaya ng marami (1). Bilang mga alagad ni Cristo, ang gawain ay hindi upang kumbinsihin ang sinoman, na para bang inilalako ang salita.

Ang gawain ay itanim ang mga buto ng pananampalataya, at diligin ito. Ang Dios ang siyang nagpapatubo (2).

 

Learn more

Paano Mo Dapat Ibigin Ang Dios

Kung ang pinaka dakila at unang utos ay ibigin mo ang Dios ng higit sa lahat (1), paano mo mapatutunayan ang iyong pag-ibig?

Ang katunayan ng pag-ibig sa Dios ay ang pananampalataya mo na ialay ang iyong buhay (2) sa isang tipanan, na magtitiwala at isasagawa ang Kaniyang kalooban (3,4). Walang pag-ibig sa Dios na mas dakila kaysa rito (5).

At dahil kalooban ng Dios na sumampalataya ka kay Cristo (6) at ibigin ang iyong kapwa (7), ang pagsasagawa nito ay katuparan ng iyong pangako sa inyong tipanan.

Pagpalain kayong pinagkalooban ng karunungang makilala ang kaibahan ng katotohanan sa kasinungalingan.

 

Learn more

Bagong Taon, Bagong Buhay, At Ang Wakas Ng Iyong Walang-Katapusang Bagong Simula

Ang bagong taon ay naghahatid ng pag-asa para sa isang bagong panimula at sa isang bagong buhay. Ngunit maging iba nawa ang taong ito sa iyo, pagkat kung wasto ang paraan, ang bagong buhay na ipinapangako mo ang wawakas sa dati'y walang katapusan mong mga bagong simula.

 

Learn more

Pagpapaimbabaw Sa Pananampalataya

"Huwag kayong paliligaw: Ang Dios ay hindi malilibak. Sapagkat anuman ang inihahasik ng isang tao, ito rin ang kaniyang aanihin"(Galacia 6:7).

 

Learn more

Sino Talaga Ang Iyong Dios

Hindi ka maaaring magpaalipin sa dalawang panginoon (Mateo 6:24). Alinman sa mga ito, ikaw ay alipin ng sarili mong kalooban kaya ikaw ang dios ng sarili mo (Roma 6:16), o, ikaw ay alipin ng kalooban ng Dios (Roma 6:22) samakatuwid, ang Dios ang iyong Dios (Hebreo 8:10).

 

Learn more

Pagsamba sa Ibang Dios

Ikaw ay alipin ng sinomang sinusunod mo.

"Hindi ba ninyo alam na kung patuloy ninyong inihaharap sa kaninoman ang inyong sarili bilang mga alipin upang sundin siya, kayo ay mga alipin niya sapagkat sinusunod ninyo siya, maging ng kasalanan tungo sa kamatayan o ng pagkamasunurin tungo sa katuwiran?" (Roma 6:16).

 

 

Learn more

ANG SUSI NA NAGBUBUKAS NG IYONG PUSO KAY JESUCRISTO

Itinuturo ng bawat mangangaral ng Banal na Kasulatan na ang bautismo ay pagsisisi. Ang hindi itinuturo ninoman ay hindi pagsisisi ng iyong mga kasalanan ang bautismo, kundi, isa itong pakikipagtipan sa Dios na ikaw ay tatalikod mula sa pagiging masuwayin tungo sa pagiging masunurin sa Kaniyang kalooban.

 

Learn more

Kung Bakit Napabautismo si JesuCristo

Hindi kinakailangang magsisi ni Jesus sapagkat siya ay walang kasalanan (Heb 4:15), bakit siya napabautismo?

Learn more

Ang Kalooban Mo Ang Buhay Mo

Tinuturo ng sanlibutan, “Ibigin mo muna ang iyong sarili, bago mo magawang ibigin ang iba.” Ngunit ang pag-ibig na itinuturo ni Cristo, ay isuko ang iyong buhay sa Dios alang-alang sa mga kapatid sa pananampalataya, wala ng hihigit pa sa ganitong pag-ibig (Juan 15:13; 1Juan 3:16). Sa isa pang talata, ipinagdiriinan ni Cristo na, “Ang umiibig sa kaniyang buhay ay mawawalan nito; at ang napopoot sa kaniyang buhay sa sanglibutang ito ay maiingatan yaon sa buhay na walang hanggan” (Juan 12:25).

Learn more

Ipanganak sa Tubig at sa Espiritu

Upang ipanganak na muli, kailangan kang ipanganak sa tubig at sa espiritu. Malibang mangyari ito, hindi makapapasok ang sinoman sa kaharian ng Dios (Ju 3:5).

Learn more

Listahan ng Utos o Talaan ng Pangako

Ang Lumang Tipan ba at ang Bagong Tipan ay mga listahan ng mga utos, o, talaan ng mga pangako?

Ang Luma at ang Bagong Tipan ay mga Kasunduan o, Tipanan sa pagitan ng Dios at ng tao. Bagama’t nasusulat dito ang mga utos ng Dios, higit na nararapat itong ituring na talaan ng mga pangako, na PANANAGUTAN ng dalawang pumapasok sa tipanan, ikaw at ang Dios. Ang mga pangako ng Dios ay kailangang tumbasan ng iyong pangako.

Learn more

Mabubuting Gawa na Hindi Maipagmamalaki

Kailangan ang mabubuting gawa mula sa pagkamasunurin (San 2:26). Hinihingi ito ng Dios bilang katibayan ng iyong pananampalataya. Hindi maaaring angkinin na iniibig mo ang Dios kung hindi mo iniibig ang iyong kapwa, lalo na ang iyong mga kapatid sa pananampalataya (1Ju 4:20). Gayundin naman, ang pag-ibig sa iyong kapwa ay napatutunayan lamang ng iyong mabubuting gawa (Mt 19:21; 1Ju 3:16-18). Mayroong mabubuting gawa na iyong maipagmamalaki, at mayroong mabubuting gawa na hindi. Ang makaunawa ng pagkakaiba ay ang bayang nakalulugod sa puso ng Dios (Gaw 13:22; Ju 7:17).

Learn more

Ang Pananampalatayang Hindi Nakapagliligtas

Kapag sinisisikap mong itatag ang sariling paraan upang maging matuwid (Ro 10:31), sa halip na ang paraan ng Dios, nagiging Dios mo ang iyong sarili, kaya't hindi mo napapatunayan ang iyong pag-ibig sa Dios. Dahil ditto, ang mabubuti mong gawa ay nagiging gawa ng katampalasanan (Mat. 7:23).

Learn more

Copyright 2021 Edgar Halog | Web Design by WebToGo Philippines