07-26-2022 Edgar Halog

HINDI DAHIL CRISTIANO AY ALAGAD NA

Hindi tinatawag na Cristiano ang mga Alagad ni Cristo. Pinakikilala nila ang kanilang sarili sa iba’t-ibang katawagan tulad ng “mga mananampalataya” (1), “mga banal” (2), “mga kapatid” (3), “mga alipin ng Dios” (4), “lahing pinili ng Dios, maharlikang pari, bansang banal, bayang pag-aari ng Dios” (5), at iba pa, ngunit hindi nila tinawag na Cristiano ang kanilang sarili.

Sa Antioquia unang tinawag na Cristiano ang mga Alagad ni Cristo (6). Ngunit hindi dahil tinatawag na Cristiano ay maituturing nang Alagad. Bakit? Sapagkat ang isang alagad ay nag-aaral at natututo sa kaniyang Panginoon upang maging katulad siya nito at makatuwang sa pagpasan ng pamatok ng kaniyang Panginoon (7). Kung paanong namuhay ang Panginoong JesuCristo ay gayun din siya ('8'). Kung paanong ibinigay nito ang kaniyang buhay (9) upang isagawa, hindi ang kaniyang kalooban kundi ang kalooban ng Dios (10); kung paanong kinamuhian, inaalipusta at itinakwil ito ng sanlibutan (11); kung paanong ang mga salita na sinalita niya ay mula sa Dios at hindi mula sa kaniya (12), at kung paanong tinupad nito ang tipanan nila ng Ama (13) ay gayun din siya na isang alagad (14). Kung ganiyan namumuhay ang isang Cristiano, isa nga siyang Alagad ni Cristo.

Ang Dios, hindi ang tao, ang tumatawag at pumipili sa mga alagad (15). Pinipili sila na makaunawa dahil sa kanilang pagnanais na tuparin ang kalooban ng Dios (16) na maging ilaw at asin ng sanlibutan (17). Ang Dios din ang tumatawag sa mga apostol (18) upang pangalagaan at pangasiwaan ang kapwa nila mga alagad (19). Ang tungkuling ibinilin ng kanilang Panginoon ay tapusin ang sinimulan niyang gawain (20). Kaya sama-sama silang nagsisikap ipahayag ang katotohanan sa sanlibutan na lugmok sa kapaimbabawan, at tulong-tulong nilang hinahanap ang mga nawawalang tupa ng Dios upang gawing mga alagad ito na tulad nila (21). Sa pagbabalik ng kanilang Panginoon, ang nagsitupad ng pinagkatiwalang gawain ang tatanggap ng gantimpala (22).

Kaya bago mo ipahayag ng taas-nuo na ikaw ay Cristiano, suriin muna kung ikaw nga ay alagad na ang itinataas ay si Cristo, hindi ang anomang relihion, sapagkat hindi Cristiano ang mga tinatawag ng Panginoong JesuCristo upang maglingkod, kundi mga Alagad na handang makipamatok sa gawain ng kanilang Panginoon (23).

Pag-isipan mo sana ito.

_______

References:

1. 1Timoteo 4:12

2. 2Corinto 13:13

3. Gawa 10:23

4. 1Pedro 2:16

5. 1Pedro 2:9

6. Gawa 11:26

7. Mateo 11:29-30

8. 1Juan 2:6

9. Juan 15:13

10. Juan 5:30, 6:38

11. Juan 15:18; Lucas 6:22

12. Juan 14:10

13. Hebreo 10:7; Juan 17:4; Juan 20:21

14. Juan 13:15; 1Pedro 2:21

15. Juan 6:44, 65

16. Juan 7:17; Daniel 12:10;

17. Daniel 11:33; Mateo 5:13-15

18. Lucas 6:12-13

19. Lucas 12:42

20. Gawa 1:8; Juan 17:18

21. Mateo 10:5-6, 28:19

22. 1Corinto 3:8; Apocalipsis 11:18; 22:12

23. Mateo 11:29; 10:38; 16:24

-End-

 

Copyright 2021 Edgar Halog | Web Design by WebToGo Philippines